Navodila za pripravo podatkov

Zgradba poročila

Poročilo bo zgrajeno na isti način kot lani. Razdeljeno bo na poročila posameznih oddelkov, pri vsakem oddelku pa bodo na začetku zbrani podatki o programskih skupinah, projektih, mednarodnih projektih in mladih raziskovalcih. Te podatke bomo dobili v pisarni IMFM, vseeno pa prosimo, da preverite, ali so vsi vaši projekti v seznamih. Sledili bodo bibliografski podatki za vsakega člana oddelka posebej, proti koncu pa bodo prikazani še podatki o tujih gostih, gostovanjih in seminarjih. Bibliografski podatki posameznega člana oddelka bodo razdeljeni v naslednje skupine:

Priprava podatkov

Vse člane IMFM prosimo, da pripravijo svoje bibliografske podatke, razdeljene v zgoraj opisane skupine. Poleg tega potrebujemo še podatke o gostih, ki so obiskali IMFM na vaše povabilo in podatke o vaših obiskih tujih ustanov. Če ste vodja kakega seminarja, pa vas prosimo, da pripravite še podatke o seminarju. Da bodo podatki pripravljeni čimbolj enotno, smo sestavili dve vzorčni datoteki, ki naj služita kot osnova za vaš del poročila:

Ker bo poročilo sestavljeno v obliki LaTeX, sta v tej obliki tudi obe vzorčni datoteki. Če v seznamu kliknete na ime vzorca, boste dobili prikazano vsebino ustrezne datoteke, kjer bodo naslovi skupin obarvani zeleno, ukazi rdeče, parametri pa modro. Če kliknete na obarvano besedilo, boste dobili obširnejšo razlago izbrane skupine, ukaza ali parametra. Z uvedbo novih ukazov smo poskrbeli, da vam ne bo treba skrbeti za oblikovanje besedila, postavljanje ločil in druge tehnične malenkosti. Vzorčne datoteke dobite tukaj: clan.tex, seminar.tex. Dobite lahko tudi datoteko porocilo.tex, v kateri so zbrane vse definicije ukazov. K datoteki porocilo.tex dodajte še datoteki myhead.sty in strana5.sty.

Iz datoteke clan.tex pobrišite tiste skupine, kjer nimate nič za vpisati. Pri tem pobrišite celo skupino, vključno s komentarjem na začetku, kjer je napisan naslov skupine, ter ukazoma \begin in \end. Znotraj preostalih skupin napravite toliko kopij ukazov, ki so že vpisani za vzorec, kolikor podatkov boste vnesli. Nato vpišite podatke na pripravljena mesta (kot parametre ukazom). Še nekaj dodatnih pojasnil:

·         Šumnikov ni treba pisati z ukazi \v{c}, \v c, "c ali celo \1, uporabljate lahko vse znake, ki jih pozna kodna tabela windows-1250.
Primer: č š ž ć đ ä ö ü é ...

·         V seznamih avtorjev vsakega avtorja vpišite s prvo črko imena, piko, presledkom in polnim priimkom, namesto svojega priimka uporabite ukaz \crta, avtorje ločujte z vejicami, na konec seznama ne postavljajte nobenega ločila. Če ima avtor več imen, začetnice imen ločite s presledkom. Če ste edini avtor, pustite seznam avtorjev prazen. Avtorje naštejte v istem vrstnem redu, kot so napisani v članku ali povzetku (v večini primerov je to abecedni vrstni red, ne pa vedno).
Primer: {M. T. Chang, J. Ramšak, \crta}

·         Imena revij pišite v okrajšani obliki, pri čemer se držite sistema, ki je opisan tukaj. Vsaki piki v kratici revije (razen piki na koncu), pred katero je beseda z več kot eno črko, naj sledi znak \ (backslash), šele nato presledek.
Primer: {J. Austral.\ Math.\ Soc.\ Ser.\ A.}, {Topol.\ Methods Nonlinear Anal.}

·         Pri raziskovalnih in strokovnih člankih pustite parameter STEVILKA (revije) prazen.

·         Oznake strani v revijah (oblika od do) pišite z dvema minusoma.
Primer: {156--163}

·         Pri konferencah pustite parameter DRZAVA prazen, če je država Slovenija. Parameter KRAJ lahko pustite prazen, če je bil kraj omenjen že v imenu konference.

·         Imena mesecev pišite po slovensko z malo začetnico. Če se je nek dogodek začel v enem, končal pa v drugem mesecu, potem imeni teh dveh mesecev v polju MESEC ločite s poševno črto (znak za deljenje)
Primer: {september}, {februar/marec}

·         Pri tujih gostih, gostovanjih in seminarjih pišite polna imena in priimke (najprej ime, nato priimek). Trajanje obiska vnesite v dnevih (do 14 dni) oziroma tednih (več kot 2 tedna)

·         Pri seminarjih lahko eno od polj DATUM ali TRAJANJE pustite prazno (to naj bo pri izbranem seminarju vedno isto polje)

·         V primeru praznega parametra pustite zavite oklepaje prazne (oklepajev ne zbrisati). Ukazi v LaTeXu namreč pričakujejo natanko toliko parametrov, kot je prikazano v vzorcu.